Ogłoszenie o rekrutacji na zastępstwo

Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach ogłasza nabór na wolne stanowisko – specjalista ds. utrzymania zieleni w Dziale Zieleni Miejskiej w wymiarze – 1 etat

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane specjalizacje związane z kierunkami przyrodniczymi, dendrologią, arborystyką,
 • prawo jazdy kat. B,
 • staż pracy:
 • z wykształceniem średnim - co najmniej 3 letni staż pracy (minimum rok w utrzymaniu terenów zielonych),
 • z wykształceniem wyższym - co najmniej 1 rok stażu pracy (minimum rok w utrzymaniu terenów zielonych),
 • znajomość ustaw: o ochronie przyrody, prawo ochrony środowiska, o zamówieniach publicznych,
 • znajomość obsługi komputera oraz pakietu Office i pakietu Windows,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwa Unii Europejskiej.
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość terenów zieleni miasta Tychy,
 • znajomość metody oceny stanu zdrowotnego drzew i krzewów, określania ich statyki oraz zasad pielęgnacji,
 • umiejętność doboru materiału roślinnego do nasadzeń w warunkach miejskich,
 • kreatywność,
 • umiejętności organizacyjne i planowania,
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowanie materiałów do przetargów, zleceń i umów w zakresie utrzymania i modernizacji zieleni niskiej i wysokiej w pasach zieleni,
 • przygotowanie planów utrzymania, wykonywanie projektów modernizacji istniejącej zieleni niskiej i wysokiej łącznie z rowami w pasach drogowych,
 • sporządzanie harmonogramów pracy, uzgadnianie ich z wykonawcami oraz bieżąca kontrola ich realizacji w zakresie utrzymania i modernizacji zieleni w pasach drogowych oraz utrzymania rowów,
 • w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogowym: dbałość o prawidłowe wykonanie w odpowiednim czasie koszenia traw, prześwietlania i wycinki drzew, krzewów i formowania żywopłotów, nasadzania ubytków w zieleni, przedstawienie koncepcji modernizacji zieleni, stałe utrzymanie widoczności na skrzyżowaniach i w rejonach usytuowania znaków drogowych,
 • udział w nadzorowaniu akcji zimowej, jako dyżurnego akcji z ramienia TZUK,
 • dbałość o estetyczny wygląd miasta w zakresie posiadanych obowiązków i uprawnień,
 • współpraca z Urzędem Miasta, Policją i Strażą Miejską w zakresie powierzonych obowiązków,
 • kontrola merytoryczna faktur, zgodnie z zakresem obowiązków,
 • udostępnianie informacji publicznej.
Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku komunalnym przy ul. Budowlanych 43 w Tychach, na pierwszym Pietrze. Bezpieczne warunki pracy. Stanowisko związane z pracą przy komputerze oraz w terenie, praca pod presja czasu.

Wymagane dokumenty:
 • podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających:
 • wykształcenie
 • staż pracy
 • dodatkowe kwalifikacje
 • niepełnosprawność w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
 • oświadczenie kandydata o:
 • korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: od zaraz

Oferty należy złożyć w terminie do 26 lutego 2021 r. w formie pisemnej w siedzibie TZUK (do skrzynki podawczej) przy ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy lub pocztą na adres TZUK z dopiskiem: "Oferta na stanowisko Specjalisty w Dziale Zieleni Miejskiej". Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 26 lutego 2021 r.

W terminie 3 dni po upływie terminu od złożenia dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Prosimy o podanie telefonu kontaktowego i/lub adresu mailowego.
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...