Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach ogłasza nabór na wolne stanowisko, na zastępstwo, w wymiarze – 1 etat

Wymagania niezbędne
 • wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane specjalizacje - związane z kierunkami przyrodniczymi, dendrologią, arborystyką,
 • prawo jazdy kat. B,
 • staż pracy:

a) z wykształceniem średnim - co najmniej 3 lata, (minimum rok w utrzymaniu terenów zielonych),
b) z wykształceniem wyższym - co najmniej rok (minimum rok w utrzymaniu terenów zielonych),

 • znajomość ustaw: o ochronie przyrody, prawo ochrony środowiska, o zamówieniach publicznych,
 • znajomość obsługi komputera oraz pakietu Office i pakietu Windows,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwa Unii Europejskiej.

Wymagania dodatkowe
 • znajomość terenów zieleni miasta Tychy,
 • znajomość metody oceny stanu zdrowotnego drzew i krzewów, określania ich statyki oraz zasad pielęgnacji,
 • umiejętność doboru gatunków roślin do nasadzeń w warunkach miejskich,
 • kreatywność,
 • umiejętności organizacyjne i planowania,
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność pracy pod presja czasu,
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 • przygotowanie planów utrzymania, wykonywanie projektów modernizacji istniejącej zieleni wysokiej,
 • przygotowanie materiałów do przetargów, zleceń i umów w zakresie utrzymania i modernizacji zieleni wysokiej,
 • sporządzanie harmonogramów pracy oraz bieżąca kontrola i rozliczanie ich realizacji,
 • dbałość o estetyczny wygląd miasta w zakresie posiadanych obowiązków i uprawnień,
 • współpraca z Urzędem Miasta, Policją i Strażą Miejską w zakresie powierzonych obowiązków,
 • udostępnianie informacji publicznej.

Wymagane dokumenty
 • cv z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 
 • list motywacyjny.
w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną - dodatkowo: 
 • kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, staż pracy i dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: pomiędzy 21 grudnia 2020r. a 4 stycznia 2021r.

Termin końca umowy na zastępstwo: 14 lutego 2021r. (istnieje możliwość przedłużenia umowy).


Oferty należy złożyć w terminie do 13 grudnia 2020 r. w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres: biuro@tzuk.tychy.pl lub do skrzynki podawczej w siedzibie TZUK przy ul. Budowlanych 43 w Tychach lub pocztą tradycyjną na adres TZUK z dopiskiem "Oferta na stanowisko Specjalisty w Dziale Zieleni Miejskiej".

Wybrani kandydaci, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Prosimy o podanie telefonu kontaktowego i/lub adresu mailowego.
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...